Committees

Academic Committee

Chairman: Jian Wu

Vice chairman: Guoxiang Huang

Committee member: 

Bingwen Hu、Chengbin Jing、Deyan Sun、E Wu、Junfeng Fang、Haibing Wu、Heping Zeng、Wenxue Li、Xueming Ma、Xianrong Zhou、Xinye Xu、Ya Cheng、Yefang Yao、Zonghua Liu、Zhenrong Sun


The Academic Degree Committee

Chairman: Xueming Ma

Vice chairman: Wenxue Li

Committee member: 

Bingwen Hu、Chengbing Jing、Deyan Sun、Guang Wu、Haibing Wu、Jian Wu、Liqing Chen、Shian Zhang、Xianrong Zhou、Ya Cheng、Yefeng Yao、Zonghua Liu、Zhenjie Zhao


Teaching Committee

Chairman: Xianrong Zhou

Vice chairman: Zhenjie Zhao

Committee member:

Bingwen Hu、Chengbing Jing、E Wu、Jiaxiang Wang、Jianhong Ruan、Jing Qian、Shuguang Guan、Xueming Ma、Yang Yang、Xu Min、Ya Cheng、Yaling Yin、Zhifang Chai